Balance Belgian Dark Chocolate Stevia Bar 35g

  £1.29
  Balance Belgian Dark Chocolate Stevia Bar 35g
  Balance Belgian Dark Chocolate Stevia Bar 35g

  Balance Belgian Dark Chocolate Stevia Bar 35g

  Balance Belgian Dark Chocolate Stevia Bar 35g
  Balance Belgian Dark Chocolate Stevia Bar 35g
  Balance Belgian Dark Chocolate Stevia Bar 35g
  Balance Belgian Dark Chocolate Stevia Bar 35g

  Check store availability &

  Free From

  • Vegan

   Vegan